Rendelj professzionális fordítást azonnali bankkártyás fizetéssel, vagy kérd kötetlen árajánlatunkat mindössze öt lépésben.

ÁSZF

A Babelprojekt Kft., illetve a www.uzletiforditas.hu weboldal általános szerződési feltételei (ÁSZF)

Általános szerződési feltételeink (ÁSZF) letöltése PDF formátumban.

1. A szolgáltató adatai és elérhetőségei

1.1. Cégnév: Babelprojekt Adatfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Babelprojekt Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Halom utca 11.

Ügyfélszolgálat: 1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-152194

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23708675-2-13

Statisztikai számjele: 23708675-6311-113-13

 

1.2. Email elérhetősége: iroda@uzletiforditas.hu

Telefonos elérhetősége: +36 (1) 300 93 80

Weboldal: https://www.uzletiforditas.hu

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. A Babelprojekt Kft., mint szolgáltató – a továbbiakban: Fordítóiroda – a szolgáltatásait kizárólag a jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – alapján nyújtja. Az ÁSZF – a Fordítóiroda által a https://www.uzletiforditas.hu/ honlapon – továbbiakban: Weboldal – keresztül nyújtott szolgáltatások, illetve az email útján leadott megrendelések alapján teljesített szolgáltatások – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybevételének feltételeit szabályozza.

2.2. Jelen ÁSZF 2022. június 1. napjától hatályos.

2.3. Az ÁSZ hatálya a Fordítóirodára, mint szolgáltatóra és az általa nyújtott Szolgáltatás megrendelőjére, így annak igénybe vevőjére – a továbbiakban: Ügyfél – terjed ki.

2.4. Ügyfél bármely gazdasági társaság, civil szervezet, illetve természetes személy lehet, aki betöltötte 18. életévét, és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alatt.

2.5. Fordítóiroda és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

2.6. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Fordítóiroda és az Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyra, amely során a Fordítóiroda valamely szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére, illetve az Ügyfél valamely szolgáltatást vesz igénybe a Fordítóirodatől.

2.7. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Fordítóirodát a Szolgáltatás nyújtása és az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során.

2.8. A Fordítóiroda a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Weboldalon teszi közzé és elérhetővé.

3. Szolgáltatások

3.1. A Fordítóiroda által a Weboldalon keresztül az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatások az alábbiak:

a) Szöveg fordítás a kiválasztható nyelvekről, a kiválasztható nyelvekre,

b) grafikai munka,

c) projektmenedzsment.

4. Szerződéskötés létrejötte

4.1. Az Ügyfél a Weboldalon található „Fájlfeltöltés és árak” menüpont alatt ajánlati felhívást küld a Fordítóirodának, amelyet követően összegzés alatt rögzíti a Fordítóiroda az ajánlatát.

4.2. Amennyiben az Ügyfél a Fordítóiroda ajánlatát elfogadja, úgy a Weboldalon keresztül megrendeli a kiválasztható Szolgáltatásokat.

4.3. Az Ügyfél Szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseket elektronikus úton, közvetlenül a Weboldalon adja le, de azokat a Fordítóiroda email útján is fogadhatja, amennyiben azt az email útján adott megrendelésre elektronikus úton (email útján) visszaigazolta.

4.4. A Felek között szerződés az Ügyfél fentiek szerint leadott megrendelésének a Fordítóiroda elektronikus (email útján való) visszaigazolásával jön létre.

4.5. A megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 1 munkanapon belül az Ügyfélhez megérkezik email útján, az általa megadott email címére a Fordítóiroda visszaigazolása a megrendelésről, amely visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének az elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Amennyiben ezen időn belül nem érkezik meg a Fordítóiroda visszaigazolása az Ügyfélnek, úgy a Fordítóiroda mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.6. A megrendelés visszaigazolása akkor tekinthető az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára email útján (az Ügyfél által kapcsolattartásra megjelölt email címén) hozzáférhetővé válik.

4.7. A Fordítóiroda az Ügyfél által leadott megrendelést nem köteles elvállalni, azt email útján visszautasíthatja, döntését nem köteles indokolni. Visszautasítás esetén a Fordítóiroda semmilyen díjazásra nem jogosult.

4.8. Ügyfél a Weboldalon keresztül leadott megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-et és magára nézve kötelezőnek ismeri el a rendelkezéseit.

4.9.  A Felek közötti szerződéses jogviszony a Weboldal útján leadott megrendelés leadásával és a megrendelés Fordítóiroda általi visszaigazolásával jön létre.

4.10. A Felek között nem jön létre írásbeli szerződés, azt a Fordítóiroda külön nem tartja nyilván.

4.11. A szerződéskötés nyelve magyar, angol, vagy német.

5. Megrendelés teljesítése

5.1. A megrendelés teljesítési időszakának kezdete a megrendelés Fordítóiroda általi visszaigazolásának időpontja. A Szolgáltatás várható teljesítési ideje munkanap 14 óráig leadott megrendelésekre érvényesek.

5.2. A Fordítóiroda a teljesítési határidőket legjobb tudomása és meggyőződése szerint adja meg a megrendelés visszaigazolása során. Ezek várható időpontok; fordítása érkezhet előbb, akár később is. Utóbbi esetben időben tájékoztatja az Ügyfelet.

5.3. Amennyiben az Weboldal árkalkulátora a forrásszöveg szószámát pontatlanul határozza meg (ez lehet például képként beillesztett szövegek vagy egyéb ok miatt), a forrásszöveg tényleges szószámát számolja fel a Szolgáltatás ellenértékeként a Fordítóiroda. Az árkalkulátor díjszabásának és a Szolgáltatás ellenértékének eltérésről és az esetleges felárról haladéktalanul tájékoztatja a Fordítóiroda az Ügyfelet.

6. Szolgáltatásaink köre és felhasználási jogok

6.1. Fordítóiroda nem vállal felelősséget a nem egyértelmű, helytelen vagy hiányos megrendelésből, illetve a forrásszövegben található hibákból, félrevezető vagy akár helytelen megfogalmazásokból eredő késedelmekért és fordítási hiányosságokért.

6.2. Fordítóiroda a legjobb tudása és meggyőződése szerint haladéktalanul felhívja az Ügyfél figyelmét a forrásszövegben észlelt hibákra. Az Ügyfél ezzel kapcsolatos válasza a teljesítési határidőbe nem számít bele.

6.3. A Fordítóiroda a Szolgáltatás sikeres és minőségi elvégzéséhez közreműködőt (szakfordító, projektmenedzser, lektor, grafikus) is igénybe vehet., amennyiben ezt indokoltnak vagy szükségesnek tartja. Ennek során a Fordítóiroda gondosan köteles eljárni. A megfelelő közreműködő kiválasztási folyamatának a része, hogy a Szolgáltatás teljesítésébe bevont fordító, az adott nyelven okleveles szakfordítói vizsgával és megfelelő tapasztalattal rendelkezzen.

6.4. Szerződéses jogviszony kizárólag az Ügyfél és a Fordítóiroda között áll fenn. Az Ügyfél és a Fordítóiroda által igénybe vett közreműködő közötti bármilyen kapcsolatfelvételhez a Fordítóiroda hozzájárulása szükséges.

6.5. A Fordítóiroda vállalja, hogy a Szolgáltatás teljesítése során betartja az irányadó szakmai előírásokat és a legjobb tudása szerint jár el.

7. Megrendelőt érintő kötelezettségek

7.1. A Szolgáltatás teljesítésétől, így a fordítás Ügyfél részére történő megküldésével válik esedékessé a szolgáltatás díja, így az Ügyfél fizetési kötelezettsége. A Fordítóiroda számláján feltüntetett árak bruttó árak, amely forintban értendő, nettó ár + magyarországi mindenkori áfa.

7.2. A Fordítóiroda a Szolgáltatás teljesítése során elektronikus úton küldi meg számláját az Ügyfél részére, email-ben, PDF formátumban, számlázóprogramon keresztül.

7.3. A megküldött számlák fizetési határideje a számla kiállítását és megküldését követő legfeljebb 15 nap.

7.4. A Fordítóiroda terjedelmes megrendelések esetén a megrendelés teljesítését előlegfizetéstől vagy a szállítás ütemének megfelelő részletfizetéstől teheti függővé.

8. Szolgáltatásaink teljesítése

8.1. A megrendelt szolgáltatásokat az Ügyfélnek a megrendelés visszaigazolása szerint megadott adatoknak megfelelően szállítja a Fordítóiroda és vállalja, hogy a megrendelés során megnevezett kapcsolattartónak küldi el a teljesített szolgáltatást.

8.2. Az Ügyfél megrendelése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a megrendelt szolgáltatást igazolhatóan elektronikus úton elküldte a Fordítóiroda az Ügyfélnek és az az Ügyfél számára hozzáférhetővé vált. Email-ben, óriáscsatolmányok esetén saját tulajdonú FTP szerverén keresztül szállít a Fordítóiroda. A fordítás személyesen is átvehető a Fordítóiroda ügyfélszolgálatán.

8.3. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget az internetszolgáltatás kimaradásából eredő késedelmekért. Nem vállal továbbá felelősséget a szövegek hibás vagy sérült továbbításáért, illetve a nem elektronikus megküldés során bekövetkezett elvesztésükért vagy sérülésükért.

8.4. A sikeres teljesítést követően a Fordítóiroda jogosult az Ügyfelet referenciaként feltüntetni a Weboldalon. A referencia feltüntetését az Ügyfél bármikor visszavonhatja, vagy azt előzetesen megtilthatja.

9. Üzemzavar, működéskorlátozás, hálózati hibák, rosszindulatú szoftverek

9.1. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget az olyan típusú káreseményekért, melyeknél az üzemzavart természeti katasztrófa és ebből eredő és szerverhiba, illetve internetes hálózati probléma és ebből származtatható késedelem okoz. Ilyen vis major esetekben a Fordítóiroda jogosult a szerződéstől részben, vagy egészben eltérni, az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva.

9.2. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a rosszindulatú szoftverek és vírusok által okozott károkért: A vírusok elkerülése érdekében SSL-titkosítást és rendszeresen frissített vírusirtó szoftvereket használ, illetve ezt ajánlja az Ügyfélnek is.

10. Reklamációk és a hibák kijavítása

10.1. Amennyiben a fordítás minőségi követelményeiről előzetesen nem állapodtak meg a Felek, illetve amennyiben a megrendelés jellegéből nem következik különös követelmény, a Fordítóiroda a legjobb tudása és meggyőződése szerint, nyelvtani szabályokat betartva végzi el Szolgáltatását.

10.2. Az Ügyfél köteles a teljesített szolgáltatást annak hozzáférhetővé válását, illetve kézhezvételt követően megvizsgálni esetleges hibák után kutatva. A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul, a rejtett hibákat felfedezésük után azonnal, de legkésőbb 3 (három) hónapon belül jelenteni kell a Fordítóiroda felé. További követelések – beleértve a nem teljesítés miatti kártérítési igényeket is – kizártak.

10.3. Amennyiben a Szolgáltatás eltér a megrendelésben (szerződésben) foglaltaktól, az Ügyfél köteles a Fordítóiroda részére ésszerű határidőt biztosítani a feltételezett hiba kijavítására.

11. Elkésett teljesítés és elállás

11.1. Az Ügyfél csak akkor jogosult a megrendelésétől (szerződéstől) elállni, ha a Fordítóiroda a teljesítési határidőt indokolatlanul hosszú idővel túllépte. A Szolgáltatások késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a szolgáltatási díj legfeljebb tizenöt százalékpontjának visszatérítését követelheti. Késedelmes teljesítés az árajánlatban jelzett szállítási idő legalább 25 %-os emelkedése.

12. Titoktartás és adatvédelem

12.1. A Fordítóiroda részére az Ügyfél által fordításra megküldött minden iratot, szöveget, információt, illetve lefordított szöveget is szigorúan bizalmasan kezel, azokat harmadik személynek nem adja ki, nem továbbítja. Az Ügyfél által megküldött iratok, szövegek, információk megismerésére a Fordítóiroda vezető tisztségviselői, alkalmazottai és a fordítás elvégzéséhez igénybe vett közreműködői ismerhetik meg. Ezen személyek titoktartásra kötelezettek.

12.2. A Fordítóiroda, mint adatkezelő az Ügyfél által a megrendelés során megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

12.3. A Weboldal használata, valamint a Weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Fordítóiroda csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a Weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

12.4. Az Ügyfél által megadott személyes adatokhoz a Fordítóiroda közvetlen irányítása alatt álló munkatársai, illetve a Szolgáltatások teljesítésébe bevont adatfeldolgozók férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat a Fordítóirodánál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

12.5. A Fordítóiroda által végzett adatkezelések részletes feltételeit (a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatok megismerésére jogosult személyek köre, a Fordítóiroda által igénybe vett adatfeldolgozók, az adattovábbítás esetei, az adatbiztonságot szolgáló technikai és szervezési intézkedések, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok stb.) a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

13. Záró rendelkezések

13.1. A Fordítóiroda részéről bármely jog gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem tekinthető a Bábelprojektet megillető jogról való lemondásnak.

13.2. Az Ügyfél általános szerződési feltételei – amennyiben ilyen van – a jelen ÁSZF tekintetében nem alkalmazhatóak.

13.3. A Fordítóiroda magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

13.4. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve azzá válik, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti rendelkezés gazdasági céljához legközelebb álló rendelkezéssel helyettesíteni.

13.5. A Felek jogviszonyára irányadó jog a magyar jog. Az ÁSZF-ben nem szabályozott minden kérdésre a hatályos Polgári Törvénykönyvben és más hatályos magyar jogszabályban foglaltak az irányadók.

13.6. Felek jelen szerződéssel összefüggően esetlegesen kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek vitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a Felek jogvitájuk elbírálására a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Üzleti fordítás

Professzionális üzleti fordítás
anyanyelvi szakfordítóktól
ISO 17100 minőségbiztosítással
E-mail: budapest@uzletiforditas.hu

BUDAPEST

Babelprojekt Kft.
1016 Budapest | Krisztina krt. 87-89.
Tel: +36 1 300 93 80
E-mail: iroda@uzletiforditas.hu

MÜNCHEN

Profi Partner GmbH
81249 München | Brunhamstraße 21
Tel: +49 89 904 11 994
E-mail: muenchen@linguarum.de

Partnerek:
Linguarum partner logo Linguarum partner logo Linguarum partner logo Linguarum partner logo